Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: NatječajiNatječaj za ravnatelja - 2014. godina
Natječaj za ravnatelja - 2014. godina
Četvrtak, 11 Rujan 2014 06:18

Na temelju članka 127. i  članka 165. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10 - ispr., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12 - pročišćeni tekst i 94/13), te članaka 55. i  56. Statuta Elektrostrojarske obrtničke škole, a sukladno Odluci Školskog odbora Elektrostrojarske obrtničke škole od 10.09.2014. godine, Školski odbor Elektrostrojarske obrtničke škole u Zagrebu, Selska 83, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja

Uvjeti:

Za ravnatelja Škole može biti izabrana i  imenovana osoba koja osim općih uvjeta:

-          ima visoku stručnu spremu,

-          ispunjava uvjete za nastavnika srednje škole,

-          ima najmanje pet ( 5 ) godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj ili srednjoj školi.

Ravnatelj se imenuje na pet ( 5 ) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti izvornik ili ovjerenu presliku:

1.             domovnice

2.             dokaza o stečenoj visokoj stručnoj spremi (diploma)

3.             dokaza o pedagoško-psihološkom obrazovanju (za osobe koje su ga naknadno stekle)

4.             potvrde o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima sukladno zakonskim odredbama

5.             dokaza o položenom stručnom ispitu ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit

6.             uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

7.             životopisa 

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu:

 Elektrostrojarska obrtnička škola, Zagreb, Selska 83, s naznakom  „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

 Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

Ažurirano Četvrtak, 11 Rujan 2014 06:22
 

UPISI 2019./2020. – „DOĐITE U SELSKU“