Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: NatječajiNATJEČAJ za radno mjesto: Nastavnik povijesti
NATJEČAJ za radno mjesto: Nastavnik povijesti
Ponedjeljak, 22 Listopad 2018 06:30
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA
ZAGREB, SELSKA 83
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto

Nastavnik povijesti (m/ž), na određeno, zamjena za bolovanje, puno radno vrijeme
  – 1 izvršitelj
 
Uvjeti: VSS - profesor povijesti

                   - poznavanje rada na računalu
              
Ostali uvjeti: 
Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12,94/13.152/14,07/17., 68/18.) i ostalim propisima.
                                  
Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:
1. Životopis
2. presliku dokaza o stručnoj spremi
3. presliku domovnice
4. presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci). 
5. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka
HZMO odnosno elektronički zapis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
 
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
                         
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Elektrostrojarska obrtnička škola. Selska 83, 10 000 Zagreb.
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove. 
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr
 
Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

Ažurirano Ponedjeljak, 22 Listopad 2018 06:44
 

UPISI 2019./2020. – „DOĐITE U SELSKU“